gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500 });
top of page

Všeobecné obchodní podmínky§ 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti

 Zbyněk Góralczyk, 
se sídlem Zahradní 159, Dolany nad Vltavou, 278 01 
IČ:48811424 
DIČ: 7404035078
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.tymoveobleceni.cz. dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2 Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek. 

1.3 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. 

§ 2 UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek). 

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

§ 3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje
zejména informace o: 
3.4.1. kupujícím (tj. jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo),
3.4.2. objednávaném zboží, zejména číslo a název zboží, velikost, barva, množství, apod. (objednávané zboží může kupující „vložit“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.3. kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a místu doručení objednávaného zboží a
3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.9 Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky (potiskem) – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného potisku (např. ochranné známky); v případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu. 

§ 4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce. 

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    GLOBAL PAYMENTS 
•    Apple Pay
•    Platba kartou – prodávající akceptuje karty Euro / Mastercard a Visa;
•    Vklad na účet - tento způsob platby může kupující využít, pokud není majitelem žádného účtu nebo pokud je pro kupujícího
•    jednodušší realizovat platbu přímo na účet prodávajícího v pobočce České Spořitelny;
•    Převod peněz - způsob platby, při kterém dává kupující příkaz k úhradě ze svého účtu na účet prodávajícího č. 5395145329/0800 (SWIFT (BIC) : GIBACZPX, IBAN: CZ29 0800 0000 0053 9514 5329 Číslo účtu), vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Pokud je kupující vlastníkem účtu v České Spořitelně, bude platba připsána v průběhu daného dne. Pokud je převod peněžních prostředků realizován z jiné banky, než té, v níž má prodávající zřízen účet, bude převod peněz trvat přibližně 2 – 3 dny;

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.4 Bezhotovostní platbu nebo vklad na účet je nutné uskutečnit předem (před dodáním zboží) a to do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.8  Platební podmínky pro skupinové objednávky a doplňkové služby

GRAFICKÉ PRÁCE

Cena za grafické práce se pohybuje od 1500-2000,- kč/kus oblečení. V případě, že klient po přípravě grafického návrhu, nebude realizovat objednávku, bude mu tato částka vyfakturována. Platba za grafické práce probíha předem.

VZOROVÉ PRODUKTY

1. při požadavku klienta na výrobu vzorových produktů v jeho designu, bude klientovi účtována plná sazba za výrobu jako tzv. kusového oblečení (výroba designu + MOC za požadované zboží). V případě objednání minimální počtu kusů zakázkového oblečení (dle bodu níže) bude mu tato částka odečtena z celkové fakturace.

2. velikostní vzorky - erární. V případě, že klient bude potřebovat zapůjčit velikostní vzorky bez vlastního designu, zašleme mu je na udanou adresu oproti záloze. Záloha mu pak bud navrácena při odevzdání velikostních vzorků.

MINIMÁLNÍ POČTY PRO REALIZACI ZAKÁZKOVÉHO OBLEČENÍ

1. v případě sublimovaného oblečení (polyester) je minimální množství oblečení s vlastním designem 1ks.

2. v případě bavlněného oblečení je minimální množství stanoveno takto:

- reklamní trika, mikiny a další zboží, které je dodáváno již hotové.............. od 5 ks
- reklamní trika, mikiny a další zboží, které se šije a vyrábí na zakázku.......od 50 ks

technologie potisku a dalších aplikací, se odvíjí od celkového množství objednaného zboží.
Na toto bud klientovi vždy vytvořena samostatná cenová kalkulace.

PLATEBNÍ PODMÍNKY skupinových objednávek

Fakturace probíha tak, že před objednávkou do výroby, dojde k uhrazení 100% zálohy ze strany klienta. Po jejím připsání na účet firmy, pak dojde k realizaci zakázky.§ 5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu Zbyněk Góralczyk, Vrchlického 13, Kralupy nad Vltavou, 27801 či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@tymoveobleceni.cz, nebo prostřednictvím storno formuláře

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku platí, že kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

§ 6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. 

6.2 Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození a ztráty, přičemž toto pojištění je zahrnuto v ceně dopravy uvedené v předchozím článku. 

Cena za dopravu je součástí objednávky a klient ji potvrzuje a souhlasí při zadání objednávky.

6.3 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno od 14 do 30 dnů od připsání sumy na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní platby kupní ceny). Prodávající však nezaručuje žádný termín dodání. 

6.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

§ 7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4 Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 5 mm); prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při přetisku zboží v katalogu a zejména při jeho zobrazení na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží. Za vady se rovněž nepovažuje stav, kdy kupující schválí vzorek tisku či korekturu, pokud bude zboží odpovídat takto schválenému vzorku. 

7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu sklad@tymoveobleceni.cz. Kupující je povinen k e-mailu připojit v příloze fotografii zboží, ze které vyplývá, že zboží má vady. Kupující zároveň u sebe vhodným způsobem předmětné zboží uschová, a to až do obdržení jiných pokynů ze strany prodávajícího. Poté, co prodávající vadu uznal, je kupující je povinen poslat zboží prodávajícímu na adresu firmy: TYMOVEOBLECENI.CZ, Vrchlického 13, Kralupy and Vltavou 278 01,. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o vadě zboží, spolu s důkazem o tom, že zboží má vady (fotografie zboží). 

7.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

§ 8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

§ 9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresu doručení pokud se liší od adresy kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

§ 10 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší podmínky pro používání souborů cookies mohou být upřesněny na webových stránkách prodávajícího www.tymoveobleceni.cz 

§ 11 DORUČOVÁNÍ
11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

§ 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 S ohledem na skutečnost, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou řešeny obecnými soudy v České republice. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2 Spotřebitelské řešení sporů. Od roku 2016, evropská legislativa poskytuje spotřebitelům on-line zprostředkování platformy pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podniky. Tato on-line platforma bude spuštěná od 15.02.2016 a je přístupná prostřednictvím tohoto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Momentálně nepoužíváme žádné alternativní metody řešení sporů, než ty, které jsou definovány v Směrnici EU 2013/11 EU. 

12.3 Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

12.4 Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.5 Přílohu všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 


12.7 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.05.2021.

bottom of page